[Svenska][English]

Statiskop


Hjälp för Statiscope 1.0beta8 applet och applikation

Kom i gång
Vid textrutorna i närheten av Simulate-knappen, mata in 170 i Number-rutan, 90 i Mean-rutan och 30 i Std. dev.-rutan. Klicka på Simulate-knappen. Klicka igenom radioknapparna Distribute, Probability mass, osv. Klicka på knappen Sort för att sortera och sedan på Clear data för att tömma listan. Stop-knappen används för att avbryta långa operationer.
Datainmatning
Mata in ett tal i textrutan Data/Location och tryck på Enter. Fortsätt att mata in ytterligare några tal. Decimaltal kräver punkt enligt amerikansk standard. (En svensk version kommer, men man kan diskutera hur svensk den skall vara.) Man kan mata in flera tal samtidigt åtskilda av komma (alternativt semikolon eller mellanslag).
Prova t ex denna lista: 5, 3.5, 9, 3.5
Du kan markera den och kopiera den med Ctrl+C i Windows (Cmd+C i Macintosh, markera endast i X-windows), klicka i Data/Location-rutan och klistra sedan in urklippet med Ctrl+V i Windows (Cmd+V i Macintosh, musens mittknapp i X-windows) och tryck på Enter. Detta är tyvärr den enda metod man kan använda för att kopiera och klistra i en Java applet.

Det är möjligt att radera tal i listan genom att klicka på dem och trycka på Delete eller Backspace på tangentbordet. Man kan även skjuta in tal i listan genom att klicka där man vill att det nya talet skall läggas in och trycka på tangent I. (Insert hade varit att föredra men det fungerar tyvärr inte i Java.) När man står i listan kan man gå upp och ner med upp- och nerpiltangenterna, men detta fungerar också när man står i textrutan Data/Location. Om man redigerar ett värde och trycker på Enter så uppdateras värdet. För att lägga till nya värden måste man ställa sig längst ner i listan.

I applikationen kan du använda dig av funktionerna i File-menyn. Open låter dig välja den fil som ska laddas. Save används för att spara data till en fil.

En annan metod att få in data i programmet är att skriva en URL i Data/Location-rutan. Du kan öppna en ny browser och ta upp sidan:
http://www.maths.lth.se/matstat/datalib/
(Klicka på länken så öppnas ett nytt browser-fönster automatiskt.)
Klicka så att du får upp foton.dat, kopiera URL:en från browsern och klistra in i Statiskops Data/Location-ruta och tryck på Enter. Nu kommer den första kolumnen läsas in i programmet. Vill man ange en annan kolumn måste man skriva URL:en komma kolumnnumret.
T ex http://www.maths.lth.se/matstat/datalib/foton.dat,2 läser in andra kolumnen.

En speciell länk kan användas för att få Statiscope att ladda dina data automatiskt. Detta förklaras på Statiscope ULR-kodare sidan.

Den sista metoden, simulering, har redan beskrivits vid "Kom i gång". Simuleringen ger normalfördelade värden.
Statistiska grafer
Genom att klicka på radioknapparna till vänster visas motsvarande statistiska graf. Det finns dels riktiga grafer och dels textdiagram. Skalorna beräknas automatisk, men skalstrecken på x-axeln kan påverkas genom att trycka på < och > knapparna. Avståndet mellan skalstrecken är alltid 1, 2 eller 5 gånger en tiopotens. Om kryssrutan Rel. är ikryssad visas motsvarande relativa funktion istället för den absoluta. Om kryssrutan Theo. är ikryssad visas dessutom motsvarande teoretiska funktion baserad på normalfördelningen med samma medelvärde och standardavvikelse som mätdatat.
Distribution
Denna visar den empiriska fördelningsfunktionen, dvs höjden på grafen motsvarar sannolikheten för att ett mätvärde skall vara mindre än eller lika med ett visst x-värde. Den börjar i 0 och slutar i 1.
Probability mass
Denna visar massfunktionen, dvs antalet datapunkter med ett visst x-värde. Om Rel. är ikryssad är det i stället sannolikheten för mätvärdet. Detta är ett stolpdiagram.
Density
Denna visar täthetsfunktionen, dvs antalet datapunkter som faller inom de olika intervallen som x-axeln är indelad i. Om Rel. är ikryssad visas i stället sannolikheten för att hamna inom intervallet. Detta är ett histogram.
Box plot
Denna visar ett lådagram över datat. De vertikala strecken i lådagrammet motsvarar - från vänster - minimum, 1:a kvartil, median (eller 2:a kvartil), 3:e kvartil och maximum. Denna graf sammanfattar fördelningen.
Stem and leaf
Denna visar ett stam och löv diagram över datat. Det visar ett sorts liggande histogram. Det är bäst lämpat för positiva heltal då skillnaden mellan maximum och minimum högst är under något hundra. Förstås enklast med ett exempel.
Data listing
Detta är katten bland hermelinerna. Den visar helt enkelt samma data som i listan. Syftet med detta är att man kan kopiera data från denna utskrift och klistra in den i en editor, för att kanske slutligen publicera sina data på nätet. Tipsa gärna mig om Statiscope kompatibla data.
Number
Antalet datapunkter.
Sum
Summan av datapunkterna.
Mean
Medelvärdet, eller empiriskt väntevärde, dvs summan av datapunkterna delat med antalet datapunkter.
Sam. std. dev.
Stickprovsstandardavvikelsen, detta är det mått på spridningen av datat som oftast används. Speciellt när datat är ett stickprov tagit från en större eller oändlig population. Den är roten av summan av kvadraterna på skillnaderna mellan datapunkterna och medelvärdet delat med antalet datapunkter minus ett.
Pop. std. dev.
Populationsstandardavvikelsen, används om datat är samlat från hela populationen. Används sällan i praktiken. Den är roten av summan av kvadraterna på skillnaderna mellan datapunkterna och medelvärdet delat med antalet datapunkter.
Minimum
Den minsta av datapunkterna.
Quartile 1
Medianen av datapunkterna mellan det minsta värdet och medianen av alla datapunkterna.
Median
Medianen, dvs om man sorterar datat är detta det mittersta i listan eller medelvärdet av de två mittersta, beroende på om antalet är udda respektive jämnt.
Quartile 3
Medianen av datapunkterna mellan medianen av alla datapunkterna och det största värdet.
Maximum
Det största värdet.
Konfidensintervall och hypotesprövning
Konfidensintervallens procentsats påverkar endast konfidensintervallen och inte hypotesprövningarna. Men radioknapparna Lower, Middle, och Upper påverkar både konfidensintervallen och hypotesprövningarna.
[t- och Chi-2-fördelningar används. Algoritmerna för Chi-2 behöver nog förbättras.]
Konfidensintervall
Konfidensintervall i allmänhet betyder att sannolikheten att det verkliga värdet skall hamna inom intervallet är lika med procentsatsen vid Confidence (t ex 95%).
Mean är konfidensintervallet för väntevärdet, och Std. dev. är konfidensintervallet för standardavvikelsen. Man kan bestämma undre, två-sidigt och övre konfidensintervall, genom att välja Lower, Middle respektive Upper.
Hypotesprövning
Med hypotesprövning kan man undersöka om en viss hypotes skall accepteras eller förkastas. Om mothypotesen används som ny hypotes och förkastas är den förra hypotesen statistiskt bevisad.
Hypotesen betecknas H0 och mothypotesen betecknas H1.
Om
H0: verkligt värde <= hypotes, H1: verkligt värde > hypotes,
använd Lower.
Om
H0: verkligt värde = hypotes, H1: verkligt värde <> hypotes,
använd Middle.
Om
H0: verkligt värde >= hypotes, H1: verkligt värde < hypotes,
använd Upper.

Hypotesen förkastas om p-värdet understiger en viss på förhand bestämd nivå t ex 0.05. Ju högre nivå desto striktare test. Hypoteserna skrivs in i rutorna under Hypothesis och p-värdet visas i rutorna under P-value.

Rätt browser
För appletten rekommenderas Netscape Navigator 3.01, tidigare versioner har haft problem med bl a listans beteende. Om vissa kontroller inte ritas upp kan du prova att minimera browsern och sen ta upp den igen. En alternativ läsare är Microsoft Internet Explorer 3.0.
Synpunkter
Felrapporter och förslag till förbättringar på programmet Statiscope och denna dokumentation tas tacksamt emot av Mikael Bonnier.
DISCLAIMER
THIS PROGRAM IS USED AT YOUR OWN RISK. IT SHOULD SPECIFICALLY NOT BE USED IN HIGH RISK ACTIVITY SUCH AS DIAGNOSIS AND TREATMENT OF PATIENTS, OR THE OPERATION OF NUCLEAR FACILITIES OR WEAPONS SYSTEMS.

The program Statiscope and this documentation is Copyright © 1996-1997 by Mikael Bonnier, Lund, Sweden. All rights reserved.

WWW hemsida: http://www.df.lth.se.orbin.se/~mikaelb/


Orbin
Web Technology